Методична робота

                           Методичні рекомендації класним керівникам до планування виховної роботи на 2014/2015 навчальний рік
1. Нормативно-правова база діяльності класного керівника загальноосвітнього навчального закладу.
2. Професійна компетентність класного керівника.
3. Особливості складання планів класних керівників у 2014/2015 навчальному році.
4. Деякі практичні поради щодо організації виховної діяльності класного керівника.
Школа як один із інститутів соціалізації людини, підготовки її до ролі активного суб`єкту суспільних процесів повинна відповідати новим реаліям і тенденціям суспільного розвитку. Тому головним завданням загальноосвітнього навчального закладу є формування сучасної особистості, яка характеризується життєздатністю і життєстійкістю у швидкоплинному світі, ініціативністю, цілеспрямованістю, креативністю, мобільністю, конкурентоспроможністю, соціальною активністю, життєвою компетентністю, лідерським потенціалом, здатністю до постійного саморозвитку, самоосвіти і самореалізації. Отже, модернізація вітчизняної освіти покликана зробити процес виховання відповідним до вимог теперішнього часу, тому особливого значення набуває проблема інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу, в якому буде успішно виховуватись сучасна особистість учня.
Класне керівництво – основна форма організації виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. У «Положенні про класного керівника навчального закладу системи середньої освіти» зазначено: «Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту».
Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань, які визначені «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту від 31.10.2011 року № 1243 та спрямовані на:
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
– виховання свідомого ставлення до власного здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;
– проведення роботи з обов`язковим урахуванням вікових та індивідуальних психологічних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків готовності до певних видів діяльності, а також сформованості учнівського колективу.
Педагогічні працівники керуються у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією національного виховання, Маніфестом гуманної педагогіки та ін.
Професійна компетентність класного керівника передбачає знання базових педагогічних понять: виховання, цілі виховання, зміст, методи, форми, засоби виховання; знання виховних систем та теорій; оволодіння базовими виховними уміннями, а саме:
– проектувальними;
– організаційними;
– комунікативними;
– діагностичними;
– дослідницькими.
Для успішного вирішення завдань виховання гармонійної особистості, здійснення цілеспрямованої виховної діяльності, класний керівник в межах класного колективу здійснює управлінську діяльність.
Творчий класний керівник у своїй щоденній практичній діяльності виходить за межі вирішення вузьких педагогічних проблем: він прагне до співробітництва, співпраці з учнями – членами учнівських об`єднань, пам`ятаючи, що єдиною школою, у якій якнайповніше формуються моральні риси та якості, є реальне життя, з усіма його труднощами й протиріччями, радістю пізнання вільної творчості та природної доброти.
Системоутворюючим чинником у роботі з класним колективом є особистість класного керівника. Ефективність виховної роботи залежать від його життєво-ціннісних орієнтацій; особистісно професійних поглядів і позиції «Я – концепція»; інтересів та уподобань (народознавство, екологія, народні ремесла, театр, образотворче мистецтво, технічна творчість, поезія, пісня, спорт, туризм); педагогічної майстерності; ерудиції і культурного кругозору; авторитету; педагогічного такту; любові і поваги до дітей; педагогічного оптимізму; організаторський, комунікативних умінь і навичок; здібності системно мислити і діяти; гуманістичного, творчого стилю діяльності.
У 2014/2015 навчальному році у планах роботи класні керівники мають відобразити шляхи формування свідомості, почуттів, волі та поведінки через гуманізацію навчально-виховного процесу, розбудову цілісної моделі виховної системи класу, соціалізацію підростаючого покоління, міжсекторальне співробітництво з проблем створення інноваційного виховного здорового середовища життя учасників навчально-виховного процесу.
План виховної роботи рекомендуємо складати за такими розділами:
І. ВСТУП (аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік, мета та завдання виховної роботи на наступний навчальний рік, проблема, модель виховної системи тощо)
ІІ. Психолого-педагогічна характеристика класу
ІІІ. Соціальний паспорт класу
ІV. Вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі (моніторинг вихованості)


https://docs.google.com/document/d/1o3ww-Ak2XYItBha7ASqhXq1juGyut8K7ZKLKwvbkiQs/edit?pli=1&_escaped_fragment_


                  Творчий звіт
       вчителя англійської мови
      Ковальової Людмили Іванівни 24.03.1976   с.Злинка
1983-1993 –Злинська ЗШ№2
1993-1997 –КІРУЕ м.Кіровоград
2007-2012 – КДПУ ім.В.Винниченка
     факультет іноземних мов     
З 2011 року – Злинська ЗШ№2 І-ІІІст.
вчитель англійської мови

Моє кредо:

КОЖНА ДИТИНА –ЦЕ КНИЖКА,
СПРОБУЙ ЇЇ ПОГОРТАТИ
МОЖЕ ПРОБЛИСНЕ ДОРІЖКА
І СУТЬ ЛЮДСЬКУ ЗМОЖЕШ ПІЗНАТИ.
«Розвиток навиків усного мовлення на уроках англійської мови з використанням ІКТ»
Головною метою навчання іноземної мови в школі є формування комунікативної компетенції та навичок міжкультурного іншомовного спілкування. У зв’язку з цим усне мовлення займає провідне місце в системі навчання іноземної мови в школі, являючи собою один з основних засобів оволодіння іноземною мовою.
Мова для людини є посередником у засво­єнні більшості найважливіших рис світових явищ; завдяки мові ми можемо впливати на зовнішній світ.
Знання рідної та іноземної мов — це пізнан­ня культури народів, що духовно збагачує кожного, дає можливість краще пізнати своєрідність кожної нації.
Вивчення іноземної мови лише на базі на­вчальної програми в класі не завжди дає ба­жаний результат. Потрібний додатковий стимул, використання нових нетрадиційних форм і методів роботи, що заохочуватимуть до вивчення іноземної мови.
Переді мною, як перед учителем англійської мови, життя ставить нові вимоги, завдання, проблеми. Серед них є такі, здійснення яких безпосередньо залежить від мене, зокрема проблема якості уроків, проведення яких неможливе без урізноманітнення їхніх форм і методів. Для того щоб учні могли висловлюватись англійською мовою на уроці, їх необхідно зацікавити в цьому і створити можливості для ефективного спілкування між собою та з учителем.
Планую урок іноземної мови так, щоб учень мав можливість самостійного пошуку в на­бутті нових знань, у розв'язанні питань про­блемного характеру. Інноваційні методи створюють умови для моделювання на­вчальних ситуацій, які формують у школярів уміння й навички класифікувати й узагаль­нювати матеріал, робити висновки.
Використання нетрадиційних методик, які я застосовую на уроках англійської мови, спонукає учнів до самостійної роботи, до творчого мислення.
На своїх уроках я намагаюся створити ат­мосферу взаємної поваги, приязні, чуйності, разом з дітьми переживаємо чиїсь негаразди й радіємо успіхам. Більшість моїх учнів вважають англійську мову своїм улюбленим предметом. Гадаю, це тому, що на уроці учень є рівноправним партнером учителя. у спілкуванні. Вчу дітей також спілкуватися. один з одним на уроці, а не лише відповіли  заради оцінки, вчу слухати співрозмовника, допомагати йому, дозволяю підказу вати, якщо той, хто говорить, не може швидко дібрати потрібне слово. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу учнями. Великих результатів можна досягти, застосовуючи дані технології у викладанні англійської мови в молодшій, середній і старшій школі..

Використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках іноземної мови досить актуальна для розвитку особистості учня та формування в учнів наступних компетенцій: умінь порівнювати переваги та недоліки різних джерел інформації, вибирати відповідні технології її пошуку, створювати і використовувати адекватні моделі і процедури вивчення і обробки інформації і т.д
Використання ІКТ на уроках англійської мови  у початкових класах може стати потужним фактором збагачення індивідуальної основи розумового, естетич­ного, морального розвитку учня. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання досить перспективні для підвищення творчої активності. Учень від об'єкта нав­чання, отримувача готової навчальної інформації, стає активним суб'єктом навчання, він може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть вміти винай­ти, сконструювати необхідні для цього способи дій.
Переконана в тому, що уроки з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, дають змогу підвищити зацікавленість учнів у навчальному процесі, ефективніше взаємодіяти педагогу та учням, підвищують ефективність навчання. Сучасні комп’ютерні програми дають можливість продемонструвати яскраву наочність, запропонувати різні цікаві динамічні види роботи, виявити рівень знань та умінь учнів.
При використанні комп’ютерної техніки на уроках слід враховувати якість навчальних комп’ютерних програм. Вони повинні відповідати таким вимогам:
- бути цікавими і доступними для дітей, викликати у них позитивні емоції;
- будити їх уяву та фантазію;
- формувати алгоритмічне, логічне мислення;
- розвивати творчі здібності
.


Позакласна робота з англійської мови  спрямована на вдосконалення та поглиблення вивчення англійської мови. На предметних тижнях учні активно вивчають новий матеріал не по програмі( країнознавство, свята та традиції англомовних країн: Хелоуін, День подяки, День святого Валентина, читання сонетів Шекспіра, інсценізація казки « Попелюшка»), а також розгадують кросворди, шаради, виготовляють та розміщують їх у газеті у кабінеті. Характерною особливістю є те, що деякі учні більш активно працюють протягом тижня чим на уроках.
Гурткова робота спрямована на поглиблення знань а також до стимулювання зацікавленості учнів до здобуття нових знань з предмету.  Членами гуртка
 « Гринвіч» є учні 7 класу, які з задоволенням інсценізують твори до свят, готують постановки, вчать діалоги на англійській мові. Протягом останніх 2 років учні школи беруть участь у міжнародній грі « Пазл».
До річниці з Дня народження Т.Шевченка учнями 8 класу було створено презентацію на англійській мові . Маленькі учні (2-3класи) з задоволенням вчать пісні та показують міні-концерти для учнів школи.

НАМАГАЮСЬ ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ ТАК,
ЩОБ НЕ БУЛО ЖАЛЮ
ЗА ДАРЕМНО ВИТРАЧЕНІ ДНІ ЖИТТЯ


                                                                       Звіт
 про роботу ради з профілактики правопорушень у Злинській ЗШ№2 І-ІІІ ступенів за 2013-2014 навчальний рік.

Забезпечення соціально-правового захисту дітей, формування єдиного шкільного колективу зі здоровим  моральним мікрокліматом,  попередження правопорушень та інших негативних явищ серед неповнолітніх є одними  з пріоритетних напрямків роботи ради з профілактики правопорушень у Злинській ЗШ№2 І-ІІІ ступенів.
Протягом  2013-2014  навчального року робота ради з профілактики  правопорушень була спрямована на формування громадської активності, самостійності, відповідальності учнів,схильних до негативних проявів поведінки, а також  на створення максимально сприятливих умов для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків з метою запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей та підлітків. У школі навчалося 102 учні, з них 2 учнів знаходяться на внутрішньошкільному обліку – це Чулюк Валентин та Чулюк Владислав  (учні 8 класу).
Система роботи школи з важковиховуваними учнями поєднується  із системою національного виховання (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів, Комплексна програма превентивного виховання школярів) і передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її частин – від директора до бібліотеки. Основна виконавча ланка в цій системі – класоводи й класні керівники. Важливо, щоб у цій роботі забезпечувалась наступність з 1-го по 11-й класи, що сприяє глибшому вивченню особистості, а значить, і добору ефективних  засобів  впливу.
Робота класних керівників, із батьківським комітетом класу, сім'єю важковиховуваних учнів, неблагополучними родинами спрямована на озброєння їх педагогічними знаннями, надання конкретної індивідуальної методичної допомоги. Класний керівник є першим, хто встановлює контакт з сім’єю учня і його компетентність є обличчям школи. Він знаходить  такі підходи і такі слова до кожної окремо взятої сім’ї, щоб відновити і посилити її позитивний потенціал. Заходи з правовиховної роботи відображено у планах виховної роботи класних керівників
Класним керівником  8 класу Савченко Є.І. сплановано  виховну роботу з важковиховуваними учнями за допомогою комплексної програми з превентивного виховання, проводилася індивідуальна робота з учнями, які стоять на ВШО. Учні мають обов'язки у класі,   залучені до гурткової роботи Учні  ознайомлені  з вимогами у школі, стараються дотримуватись їх. Проведено такі бесіди: «Твій вільний час», «Про культуру поведінки», «Про дружбу та товаришів», «Твоя життєва позиція», «Як вивчити свій характер»; з батьками: «Про правову відповідальність неповнолітніх», «Вплив моральної атмосфери  сім´ї на дитину».
Крім роботи з учнями, які знаходяться на ВШО, Радою було проведено 9 засідань протягом навчального року. Розглядалися питання згідно плану роботи Ради з профілактики правопорушень ,а також розглядалися доповідні класних керівників, заяви , щодо порушень правил поведінки для учнів учнями школи. На засідання Ради було запрошено батьків учнів ( Кошицький В., Шалова В.)( Діаграма додається)
Система профілактичної роботи, яка склалася сьогодні у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні школярів досягнуто. Вся пророблена робота педагогічним колективам школи сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, застосовувати правові знання в повсякденному житті.
Але для більш ефективної роботи з учнями, які  схильні до правопорушень необхідно у 2014-2015 навчальному році:
Ø Систематизувати роботу Ради з профілактики правопорушень,
Ø Забезпечити підвищення ефективності роботи з попередження та профілактики правопорушень.
Ø Домогтися постійного охоплення гуртковою і позакласною роботою учнів.
Ø Посилити індивідуальну профілактичну роботу з учнями, які зараховані до  «групи ризику», з метою попередження правопорушень.
Ø Сформувати банк методичних розробок з профілактики правопорушень.
Немає коментарів:

Дописати коментар